Събиране и цедиране на вземания

  • Събиране или цедиране на вземания на физически и юридически лица, на територията на цялата страна
  • Посредничество при договаряне и подписване на извънсъдебни спогодби за разсрочено плащане
  • Съдействие за бразуване на заповедни, искови и обезпечителни производства срещу длъжниците пред съответния районен съд
  • Мониторинг на образуваните дела
  • Съдействие за Образуване на изпълнителни дела пред Частен Съдебен Изпълнител
  • Работа с Частен Съдебен Изпълнител до окончателно постъпване на дължимото по Вашата банкова сметка

Етапи на работа:

1.11. Извънсъдебен етап, включващ по-долу описаните действия, в максимално кратки срокове:

- изпращане на уведомителни писма до длъжниците
- преговори по телефона
- преговори за подписване на извънсъдебна спогодба, чиито параметри са предварително одобрени от Вас.

 

2.12. Съдебен етап – към него се преминава само и единствено след Вашето писмено съгласие.

Предварително ще получите пълна информация за състоянието на Вашия длъжник и разноските за образуване на делото.
- съдействие при завеждане на заповедно, исково или обезпечително производство, в зависимост от материалния интерес, пред районния съд по месторегистрация на Вашия длъжник, в което се претендират всички разноски по делото и законни лихви
- известяване на длъжника за образуваното дело с цел погасяване на задължението преди съдебното решение
- работа със съответния съд и мониторинг на образуваното дело.

 

33. Изпълнителен етап – след издаване на изпълнителен лист от съответния районен съд

- съдействие при образуване на изпълнително дело при Частен Съдебен Изпълнител, което включва ново пълно проучване на задълженото лице за налично движимо и недвижимо имущество, насрочване на описи на откритото имущество, запори на открити банкови сметки, запори на дружествени дялове, запори на трудово възнаграждение и т.н.