Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

 

Информация за собственика на уеб сайта

Предоставената информация относно лични данни ще бъде обработена от Кредатор ООД като собственик на сайта credator.com с адрес на осъществяване на дейността: Република България, гр. София, ул. Захари Зограф 44, ЕИК 201887557. Дружеството има за предмет на дейност събиране и възстановяване на просочени вземания и посредничество при сключване на застрахователни договори. Кредатор ООД е регистриран като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данните /КЗЛД/ и е застрахователен агент вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във Кредатор ООД на следните координати за връзка: имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел. + 359 877 115 178.

Личните данни, предоставени от потребителите, се събират и обработват от нас в съответствие с приложимото българско законодателство и Условията за защита на личните данни, както и на Регламент 2016/679 на Европейския съюз.

Основни понятия и дефиниции

 1. Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано - "субект на данни". Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 1. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 1. Администратор – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 1. Обработващ лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Принципи свързани с обработването на личните данни

Като администратор на лични данни, Кредатор ООД обработва лични данни при спазване на следните принципи:

 • Законосъобразност на обработката на лични данни;
 • Целесъобразност и пропорционалност;
 • Актуалност на обработваните лични данни;
 • Добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост на обработката с целите;
 • Свеждане на данните до минимум;
 • Ограничение на съхранението;
 • Отчетност, цялостност и поверителност;
 • Съгласие на потребителите за обработка на данните.

Данни, които се събират и цели на обработване

Личните данни се използват единствено и само за управление на запитвания, за сключване на договор за предоставяне на услуги, за издаване на фактури, за обработка на плащания, за комуникация относно услуги и др.

Данните, които предоставяте доброволно са: име, презиме, фамилия, ЕГН, е-mail, телефонен номер, адрес.

За размяна на документи използваме куриерски фирми. Към тях подаваме необходимите данни като име, телефон и адрес.

Финансово-счетоводната дейност се извършва от външна фирма за счетоводни услуги.

С цел сигурност на информацията, тя се съхранява в електронен вид както при нас, така и на сървър функциониращ в сертифициран дейта център, управляван от надежден партньор.

Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност.

Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.

Технически и организационни мерки

 1. Централизирано съхраняване на личните данни в информационни инфраструктури с ограничен достъп само за конкретни служители на фирмата.
 2. Определяне на екип от ръководството и служител, които да следят за актуални промени в законодателството относно изисквания при защитата на личните данни, както да разработват и конкретните процедури на действие на персонала.
 3. Реализирането на конкретни технически мерки а именно: заключващи механизми, допълнителни ключалки на шкафове и работни помещения, пожарогасителни средства, видео наблюдение и др.
 4. Определяне на регистрите, които се поддържат, както и регламентиране на достъпа до тях.
 5. Обучение на персонала във връзка с особеностите на събираните данни, тяхното адекватно обработване, съхраняване и процедурите при тяхното заличаване. Имаме неговото документирано съгласие за поемане на задължение за неразпространение на лични данни за цели неотговарящи на политиката на фирмата, както и на тяхното неправомерно променяне или унищожаване.
 6. Създаване на резервни копия и архивиране както на хартиен носител, така и в електронен формат в зависимост от вида на данните.
 7. Използване на високо технологични решения в областта на информацията, нейното съхранение и обработване, като защити с пароли, съвременен антивирусен софтуер, криптирани канали за достъп и други.
 8. Разработване на процедура за уведомяване на надзорните органи в посочените срокове при евентуална загуба, кражба или неправомерен достъп от трети лица и уведомление на субектите, ако има висок риск за правата и свободите им.

Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

 1. Право на информираност, право да получи сведения в разбираем вид за всички данни събрани за него;
 2. Право на достъп до отнасящи се до тях данни. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията ви за контакт, като влезете в профила си;
 3. Право на заличаване - право "да бъдеш забравен", право на коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 4. Право на ограничаване на обработването;
 5. Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни;
 6. Уведомление при коригирането или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването от страна на администратора;
 7. Право да не бъде субект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване включващо профилиране;
 8. Право на защита – пред КЗЛД и съдебен ред.

Политика за "бисквитките" (cookies)

"Бисквитките" или така наречените "кукита" (Cookies) са малки файлове, които се съхраняват чрез браузъра на вашето устройство, когато посещавате сайтове в интернет. Основната цел на "бисквитките" е да правят потребителя разпознаваем. Ние използваме тази технология на credator.com с цел да улесним посетителите и да подобрим ползваемостта на сайта. При тези процеси не се съхраняват никакви лични данни, и на практика е невъзможно чрез "бисквитките" да бъде идентифициран отделен посетител като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от "бисквитки" обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме неговата функционалност, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Всички браузъри разполагат с функционалност за управление на "бисквитките". Обикновено в настройките на съответния браузър можете да намерите инструменти, чрез които да изтриете бисквитките изцяло или частично, да забраните тяхното получаване или да настроите специален режим на работа в това отношение. Имайте предвид, че ако блокирате получаването на "бисквитки" или ги изтриете, това ще повлияе негативно върху работата на сайта и credator.com ще стане частично неизползваем за Вас.

Срок за съхраняване на личните данни

Ние ще задържим предоставената ни от вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Промени в политиката за поверителност

Кредатор ООД си запазва правото да актуализира като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.